Obchodní podmínky Kurzy a workshopy

Obchodní podmínky Atelier 26 - floral art & school -,

 

dále jen “podmínky”

 

Čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

a) Poskytovatel

 • Květinový Ateliér 26 s.r.o.
 • IČ: 06324266
 • DIČ: CZ06324266
 • se sídlem: Třebotovská 549, 252 26 Třebotov
 • zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280252              
 • kontaktní údaje:
 • email: kvetinovy@atelier26.cz
 • telefon: +420 607 010 588
 • web: www.atelier26.cz

 

b) Účastník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu, na základě online přihlášky na floristický kurz nebo workshop.

 

c) Provozovny

Nebytové prostory, ve kterých probíhá výuka kurzů:

Atelier 26 - floral art & school - Vratislavova 77/31, Praha 2 - Vyšehrad

 

d) Kontaktní osoba

Lucie Mösr

Floral designer, Atelier 26
Vratislavova 77/31, Praha 2 - Vyšehrad, 128 00
Mobil: +420 607 010 588
email: kvetinovy@atelier26.cz

 

ČL. II. OBECNÁ USTANOVENÍ

a)  Poskytovatel se zavazuje umožnit Účastníkovi absolvovat daný počet hodin, který vychází z online přihlášky na kurz nebo workshop, vytvořené Účastníkem

b) Veškerá výuka bude probíhat v provozovně, uvedené v čl. I. oddíl a), pokud není výslovně uvedeno místo jiné (např. spřátelená kavárna, apod.)

c) Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem vzniká v okamžiku vyslovení souhlasu Účastníka s Podmínkami, tj. udělením souhlasu v rámci vytvoření online přihlášky na kurz nebo workshop (zatržením daného políčka při odeslání objednávky).

d) Uhrazení online přihlášky na kurz nebo workshop probíhá bezhotovostní formou, tj. bankovním převodem nebo formou platba kartou online, a to přes poskytovatele GoPay, a to na účet Poskytovatele. Po přijetí objednávky Poskytovatel vystaví potvrzení objednávky a odešle jej Účastníkovi elektronickou poštou na email, který zadal Účastník do online přihlášky. Po přijetí platby zašle Poskytovatel Účastníkovi fakturu (daňový doklad) za přijatou platbu.

e) Účastník souhlasí se skutečností, že absolvovat objednaný kurz nebo workshop může ve chvíli, kdy bude plně uhrazena cena kurzu.

f) V případě, že Účastník objednávku neuhradí nejpozději do 3 dnů oe jejího vytvoření, online přihláška na kurz nebo workshop je automaticky stornována Poskytovatelem.

 

ČL. III. PLATBY

a) Platby probíhají buďto bezhotovostní formou, tj. bankovním převodem nebo formou platba kartou online, a to přes poskytovatele GoPay, a to na účet Poskytovatele., tak jak je uvedeno v čl. II., oddíl d).

b) Veškeré platby za online přihlášku na kurz nebo workshop probíhají na účet dané firmy Poskytovatele, který je veden u obchodní banky Raiffeisen bank a. s.,: 

Květinový Ateliér 26 s.r.o. – 1803638002/5500

c) Za uhrazení online přihlášky kurzu nebo workshopu je považován moment, kdy se platba připíše na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden v objednávce zaslané prostřednictvím e-mailu Poskytovatelem Účastníkovi.

d) Platba se vztahuje k online přihlášce na daný kurz nebo workshop objednaný Účastníkem. Platbu není možné převést na jiný typ kurzu, pokud se Účastník nedohodne s Provozovatelem jinak.

 

 

ČL. IV. STORNO

a) Storno online přihlášky na kurz nebo workshop provede Účastník výhradně elektronickou poštou na email Poskytovatele kvetinovy@atelier26.cz, kde uvede o jaký kurz nebo workshop se jedná, jakou částku uhradil, případně variabilní symbol zaplacené online přihlášky a na jaký účet má být částka vrácena.

b) Účastník má nárok na storno online přihlášky na kurzy nebo workshopy, a to následovně

 • Při stornu 30 dní před začátkem konání kurzu nebo workshopu, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 100% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz nebo workshop.
 • Při stornu 14 dní před začátkem konání kurzu nebo workshopu, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 50% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz nebo workshop.
 • Při stornu méně než 14 dní před začátkem kurzu nebo v jeho průběhu, nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení zaplacené částky online přihlášky na kurz nebo workshop

 

d) Storno, nebo-li vrácení částky, bude navráceno Poskytovatelem Účastníkovi na zadaný bankovní účet do 14 dní od přijetí storna. Okamžik přijetí žádosti storna je považováno datum přijetí storna elektrickou poštou na email Poskytovatele – kvetinovy@atelier26.cz

e) V případě přírodních katastrof, epidemií, pandemií, karantén a dalších okolností, které nemohl Poskytovatel předpovídat, poskytovatel nevrací platbu přijatou od Účastníka za kurz nebo workshop. Poskytovatel však umožní Účastníkovi, aby si kurz nebo workshop nahradil, případně vystaví Účastníkovi dárkový poukaz v odpovídající hodnotě kurzu nebo workshopu.

 

ČL. V. NAHRAZENÍ KURZŮ NEBO WORKSHOPŮ ZE STRANY POSKYTOVATELE

a) V případě, že Poskytovatel nebude schopen výuku kurzů nebo workshopů, tím se rozumí celý kurz nebo danou lekci (v případě kurzů dlouhodobých), Účastníkovi poskytnout, zavazuje se, že Účastníkovi daný kurz nebo workshop, případně danou lekci bezplatně nahradí. Termín náhrady si domluví Poskytovatel a Účastník, a to po vzájemné dohodě.

b) Veškeré nahrazení lekcí, případně celého kurzu nebo workshopu, ze strany Poskytovatele, musí být domluveno písemnou formou, a to e-mailem mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

c) Při nahrazení jednotlivých lekcí, nikoliv celého kurzu, musí náhrada proběhnout v termínu kurzu, na který se Účastník přihlásil. Výjma přírodních katastrof, epidemií, pandemií, a dalších okolností, které nemohl Poskytovatel předpovídat.

d) V případě, že nebude Poskytovatel schopen kurz nebo workshop Účastníkovi nahradit, zavazuje se, že za celý kurz či workshop, vrátí Účastníkovi uhrazenou částku a to do 14 dní od vzniklé situace.

 

ČL. VI. NAHRAZENÍ LEKCÍ ZE STRANY ÚČASTNÍKA

a) V případě, že bude Účastník potřebovat lekci nahradit, písemně podá žádost Poskytovateli, a to elektronickou formou na email kvetinovy@atelier26.cz, kde uvede, jaký typ kurzu nebo workshopu navštěvuje. Poskytovatel se bude snažit být Účastníkovi nápomocen, nahrazení lekce však nemůže zaručit.

b) Požadavek na náhradu dané lekce, ze strany Účastníka, musí být dán před začátkem dané lekce, ne po jejím ukončení. Žádost o náhradu musí být zaslána nejpozději 3 dny před lekcí, kterou účastník navštěvuje. V opačném případě Poskytovatel náhradu nenabídne a lekce je považována za zmeškanou.

c) V případě, že Poskytovatel náhradu lekce Účastníkovi nabídne a Účastník se na náhradní lekci nedostaví, lekce je považována za zmeškanou a další náhradní lekce nebude umožněna.

d) Poskytovatel není povinen lekce Účastníkovi nahradit.

 

ČL. VII. PRŮBĚH LEKCÍ

a) Veškeré lekce probíhají v uvedené provozovně, dle čl. I, oddíl c)

b) Během konání lekcí je Účastník povinen dodržovat bezpečnostní pokyny a zásady, které jsou stanoveny.

c) V případě nedodržení bezpečnostních pokynů a zásad, nepřebírá Poskytovatel žádnou odpovědnost za okolnosti vzniklé jednáním Účastníka.

d) Účastník je povinen navštěvovat a ukončovat lekci tak, aby nenarušil chod dalších lekcí. 

e) Poskytovatel je povinen zajistit, aby výuka probíhala dle plánu.

f) Účastníkovi není povoleno v prostorách Poskytovatele kouřit.

g) V případě, že by se Účastník choval během lekce agresivně, nevhodně nebo urážlivě, má Poskytovatel právo Účastníka z lekce okamžitě vyloučit a znemožnit mu další čerpání lekcí. 

i) Účastník prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, je duševně zdráv a obchodní podmínky si přečetl.

 

ČL. VIII DÁRKOVÉ POUKAZY 

a) Dárkové poukazy jsou vydávány poskytovatelem služeb, který je uveden v ČL. I, odst. a)

b) Dárkový poukaz má planost 2-5 měsíců od data zakoupení, dle typu kurzu nebo workshopu. Po uplynutí dané doby dárkový poukaz propadá

c) Dárkový poukaz obsahuje údaje jako je typ kurzu, komu je kurz určen, jaká je jeho platnost a kód objednávky

d) Typ kurzu, který je uveden na dárkovém poukazu je možné po domluvě s Poskytovatelem změnit, avšak pouze za předpokladu, že finanční hodnota kurzu zůstává stejná

e) Dárkový poukaz může Účastník uplatnit tak, že s dostatečným předstihem, nejpozději však 30 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu, kontaktuje Poskytovatele na uvedeném e-mailu nebo telefonicky a dojedná si termín, případně i téma kurzu nebo workshopu (podle toho, o jaký typ dárkového poukazu se jedná).

f) Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou.

g) Dárkový poukaz, respektive kurz nebo workshop, na který je určen, je nutné absolvovat v době jeho platnosti.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 6.10.2021.

NajduZboží.cz